Top Deborah Heiligman Quotes

Browse top 6 most favorite famous quotes and sayings by Deborah Heiligman.

Favorite Deborah Heiligman Quotes

Deborah Heiligman Quotes Pictures

Deborah Heiligman Quotes
Deborah Heiligman Quotes
Deborah Heiligman Quotes

Today's Quote

Thì ra cu?c d?i tôi k? th?c có khác nào con thuy?n boi ngu?c dòng sông không ng?ng b? d?y lui v? di vãng. Ð?i v?i tôi tuong lai dã n?m l?i phía sau xa kia r?i. Và không ph?i là cu?c s?ng m?i, th?i d?i m?i, không ph?i là nh?ng hy v?ng v? tuong lai t?t d?p dã c?u giúp tôi mà trái l?i nh?ng t?n th?m k?ch c?a quá kh? dã nâng d? tâm h?n tôi, t?o s?c m?nh tinh th?n cho tôi thoát kh?i nh?ng t?n trò d?i hôm nay. Chút lòng tin và lòng ham s?ng còn l?i trong tôi không ph?i do nh?ng ?o tu?ng mà nh? s?c m?nh c?a nh?ng h?i tu?ng. Tuy nhiên, m?c dù r?t d?i mù quáng tôi v?n không th? không bi?t r?ng không th? trông d?i di?u gì vào nh?ng di?u nh? l?i, r?ng t? lâu dã không còn di?u gì n?a c?, t?t c? dã t?t h?n và m?t hút m?t cách không thuong ti?c."
Author: B?o Ninh

What Did Deborah Heiligman Talk About?

Famous Authors

Popular Topics