Top Emir Kusturica Quotes

Browse top 11 most favorite famous quotes and sayings by Emir Kusturica.

Favorite Emir Kusturica Quotes

Emir Kusturica Quotes Pictures

Emir Kusturica Quotes
Emir Kusturica Quotes
Emir Kusturica Quotes

Today's Quote

R?t nhi?u ngu?i t?ng yêu chúng ta. Chúng ta r?i b? h?. Ðó là cái giá chúng ta ph?i tr?. Nghi ra cung là cam tâm tình nguy?n. Không ai có th? cùng m?t lúc chi?m du?c c? t? do và an toàn trong cu?c s?ng. Ðó là di?u không th?.Tô này, c?u có bi?t n?i cô d?c c?a riêng m?t ngu?i nhu th? nào không? Có nghia là t?t c? m?i ngu?i xung quanh d?u không có liên quan gì t?i c?u c?. T?t c? m?i ngu?i d?u bi?n m?t.Th? là mình ch? có th? khóc."
Author: Annie Baobei

What Did Emir Kusturica Talk About?

Famous Authors

Popular Topics