Top EW Howe Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by EW Howe.

Favorite EW Howe Quotes

E.W. Howe Quotes Pictures

E.W. Howe Quotes
E.W. Howe Quotes

Today's Quote

B?u tr?i xanh, bàn tay có nam ngón, ta có cha, có m?, ta chào h?i m?t ngu?i l? g?p trên du?ng... T?t c? gi?ng nhu ta dang u?ng m?t dòng nu?c mát. Ta không th? s?ng ti?p du?c n?u hàng ngày không u?ng dòng nu?c dó... n?u có t?t c? nh?ng th? dó mà không u?ng, ta s? ch?t vì khát."
Author: Banana Yoshimoto

Famous Authors

Popular Topics