Top Hajime Isayama Quotes

Browse top 12 most favorite famous quotes and sayings by Hajime Isayama.

Favorite Hajime Isayama Quotes

Hajime Isayama Quotes Pictures

Hajime Isayama Quotes
Hajime Isayama Quotes
Hajime Isayama Quotes

Today's Quote

Trong tim em có th? tình c?m chân thành, dung c?m, d?u dàng, lâu dài dó không?Có ch?.Nhung ch? không bi?t ph?i cho ai.Không có ai."
Author: Annie Baobei

What Did Hajime Isayama Talk About?

Famous Authors

Popular Topics