Top Hannah Vandegrift Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by Hannah Vandegrift.

Favorite Hannah Vandegrift Quotes

Hannah Vandegrift Quotes Pictures

Hannah Vandegrift Quotes
Hannah Vandegrift Quotes

Today's Quote

Tulisan Ki Hadjar Dewantara mengandung greget dan bernafaskan perdjuangan. Bukan semata-mata sebagai beberan dan bahasan ilmu, tetapi ia djuga mengandung petundjuk memperdjuangkannya gagasan itu. Bukan hanja kupasan tanpa tudjuan, bukannja ilmu tanpa tjita-tjita jang dikemukakan dan dilengkapi dan dipersenjatai ilmu. Tulisan-tulisannja tidak sadja menjuruh orang untuk berfikir, tetapi ia mengadjak kita berbuat, berdjuang untuk tjita-tjita dengan pengetahuan sebagai sendjatanya - Pengantar Buku Pendidikan Karya Ki Hadjar Dewantara"
Author: Arif Saifudin Yudistira

Famous Authors

Popular Topics