Top Johanna Moran Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Johanna Moran.

Favorite Johanna Moran Quotes

Johanna Moran Quotes Pictures

Johanna Moran Quotes

Today's Quote

Mu?n ng?i xu?ng, nhìn ánh tà duong vàng ngoài c?a s?. Nhung n?i cô don d?t nhiên l?i trào dâng, không d? b?n d?ng chân.B?n hi?u r?t rõ. B?n r?t hi?m khi nh? t?i cô don. Nhung b?n có th? c?m th?y gi? dây dang r?t cô don. Nhu m?t ngu?i ph? n? duong lúc d?p nh?t, tr?m l?ng nh?t, ngu?i mà cô yêu và ngu?i yêu cô d?u không có bên c?nh."
Author: Annie Baobei

Famous Authors

Popular Topics