Top John Hughes The Breakfast Club Script Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by John Hughes The Breakfast Club Script.

Favorite John Hughes The Breakfast Club Script Quotes

John Hughes The Breakfast Club Script Quotes Pictures

John Hughes The Breakfast Club Script Quotes

Today's Quote

Chao ôi! Chi?n tranh là cõi không nhà, không c?a, lang thang kh?n kh? và phiêu b?t vi d?i, là cõi không dàn ông, không dàn bà, là th? gi?i b?t s?u vô c?m và tuy?t t? kh?ng khi?p nh?t c?a dòng gi?ng con ngu?i!"
Author: B?o Ninh

Famous Authors

Popular Topics