Top John Logan Quotes

Browse top 9 most favorite famous quotes and sayings by John Logan.

Favorite John Logan Quotes

John Logan Quotes Pictures

John Logan Quotes
John Logan Quotes
John Logan Quotes

Today's Quote

Th?i gian d? quên m?t con ngu?i có l? cung lâu nhu khi nh? t?i. Và cu?i cùng, nh?ng th? mà b?n nhìn th?y du?c, v?n ch? là s? tinh l?ng c?a mình. Nhu th? chua t?ng yêu. M?i gi?i h?n d?u quá mo h?. ? bên trái. Cung có th? bên ph?i. Th? mà chúng ta yêu, v?n ch? là b?n thân tình yêu. Có hay không con ngu?i dó dã không còn quan tr?ng."
Author: Annie Baobei

What Did John Logan Talk About?

Famous Authors

Popular Topics