Top Marina Picasso Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Marina Picasso.

Favorite Marina Picasso Quotes

Marina Picasso Quotes Pictures

Marina Picasso Quotes

Today's Quote

R?t nhi?u ngu?i t?ng yêu chúng ta. Chúng ta r?i b? h?. Ðó là cái giá chúng ta ph?i tr?. Nghi ra cung là cam tâm tình nguy?n. Không ai có th? cùng m?t lúc chi?m du?c c? t? do và an toàn trong cu?c s?ng. Ðó là di?u không th?.Tô này, c?u có bi?t n?i cô d?c c?a riêng m?t ngu?i nhu th? nào không? Có nghia là t?t c? m?i ngu?i xung quanh d?u không có liên quan gì t?i c?u c?. T?t c? m?i ngu?i d?u bi?n m?t.Th? là mình ch? có th? khóc."
Author: Annie Baobei

Famous Authors

Popular Topics