Top Munindra Misra Quotes

Browse top 47 most favorite famous quotes and sayings by Munindra Misra.

Favorite Munindra Misra Quotes

Munindra Misra Quotes Pictures

Munindra Misra Quotes
Munindra Misra Quotes
Munindra Misra Quotes

Today's Quote

Mu?n ng?i xu?ng, nhìn ánh tà duong vàng ngoài c?a s?. Nhung n?i cô don d?t nhiên l?i trào dâng, không d? b?n d?ng chân.B?n hi?u r?t rõ. B?n r?t hi?m khi nh? t?i cô don. Nhung b?n có th? c?m th?y gi? dây dang r?t cô don. Nhu m?t ngu?i ph? n? duong lúc d?p nh?t, tr?m l?ng nh?t, ngu?i mà cô yêu và ngu?i yêu cô d?u không có bên c?nh."
Author: Annie Baobei

What Did Munindra Misra Talk About?

Famous Authors

Popular Topics