Top Ozzy Osbourne Quotes

Browse top 107 most favorite famous quotes and sayings by Ozzy Osbourne.

Favorite Ozzy Osbourne Quotes

Ozzy Osbourne Quotes Pictures

Ozzy Osbourne Quotes
Ozzy Osbourne Quotes
Ozzy Osbourne Quotes

Today's Quote

Không tin tu?ng tình yêu. Nhung l?i tin r?ng t?i m?t noi nào dó trên th? gi?i có m?t ngu?i. Luôn d?i ? dó. Ch? là không bi?t d?n khi nào ? dâu m?i xu?t hi?n. Luôn vui v? mà cô don ch? d?i anh ta. Có l? nhu v?y m?i có th? tr?i qua m?t cu?c d?i.Khi mu?n yêu m?t ngu?i, anh s? yêu. N?u nhu không mu?n, có th? không yêu. Thay vì nói, có th? yêu b?t k? m?t ai. Cung chính là th?t ra dã không th? yêu m?t ai dó. Ðây là m?t vòi nu?c. Có th? m? tùy lúc. Ðóng tùy lúc.N?u nhu ngày mai là ngày t?n cùng c?a th? gi?i, hy v?ng có th? du?c ? cùng ngu?i mình yêu nh?t. Không nh? là ai dã t?ng nói v?i cô. Là dàn ông. Anh ta nói, ph?i ôm ngu?i mình yêu nh?t cho d?n th?i kh?c cu?i cùng."
Author: Annie Baobei

What Did Ozzy Osbourne Talk About?

Famous Authors

Popular Topics