Top Paul Guildea Quotes

Browse top 3 most favorite famous quotes and sayings by Paul Guildea.

Favorite Paul Guildea Quotes

Paul Guildea Quotes Pictures

Paul Guildea Quotes
Paul Guildea Quotes
Paul Guildea Quotes

Today's Quote

Anh có t?ng c?m th?y cô don không? Có lúc em du?ng nhu không c?m th?y du?c, gi?ng nhu trong van phòng, em s? m?t mình không nói chuy?n v?i b?t k? ai trong su?t th?i gian c? ngày. Em c? nghi b?n thân dã có th? kh?ng ch? mình bình tinh l?i. Nhung có lúc, d?t nhiên ý th?c du?c nh?ng n?i cô don khác dã ng?u nghi?n em trong dó, s? vô cùng tuy?t v?ng.Em s? kêu c?u. S? khóc th?t l?n. S? run r?y toàn thân."
Author: Annie Baobei

Famous Authors

Popular Topics