Top Sam Francis Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by Sam Francis.

Favorite Sam Francis Quotes

Sam Francis Quotes Pictures

Sam Francis Quotes
Sam Francis Quotes

Today's Quote

Trong lòng m?i con ngu?i th?t ra d?u có tình yêu. Luôn là v?y. Tôi nghi. Nó không ph?i là hôn nhân, là l?i h?n u?c, là gia dình. Nó là m?t d?ng mùi v?, d?n d?t ngu?i ta mù quáng ti?n v? phía tru?c nhung không tài nào ch?m t?i du?c. Thành ph? này nhu m?t máy nghi?n kh?ng l?, b?t c? mùi v? c?a ai roi vào d?u l?t th?m không th?y dâu n?a. Không th? dong do và tính toán du?c cái t?i tam c?a nó. Hoang vu vô cùng."
Author: Annie Baobei

Famous Authors

Popular Topics