Top Shreya Gupta Quotes

Browse top 18 most favorite famous quotes and sayings by Shreya Gupta.

Favorite Shreya Gupta Quotes

Shreya Gupta Quotes Pictures

Shreya Gupta Quotes
Shreya Gupta Quotes
Shreya Gupta Quotes

Today's Quote

T?i sao? T?i sao khi nhìn l?i quá kh? thì nh?ng gì d?p d? c?a chúng ta l?i r?n n?t b?i s? th?t x?u xa ti?m ?n trong dó? T?i sao h?i ?c v? nh?ng nam tháng hôn nhân nhu?m cay d?ng khi l? ra r?ng ngu?i kia ch?ng ?y nam có m?t ngu?i tình? Vì ngu?i ta không th? h?nh phúc trong tình c?nh dó du?c? Song ngu?i ta dã h?nh phúc co mà? Có lúc h?i ?c không trung thành v?i h?nh phúc, n?u k?t c?c di?n ra dau d?n. Vì h?nh phúc ch? dúng th?t n?u nó vinh vi?n t?n t?i? Vì ch? cái gì dã t?ng dau d?n, cho dù không ý th?c và không nh?n ra, m?i k?t thúc dau d?n? Nhung th? nào là n?i dau không ý th?c và không nh?n ra?"
Author: Bernhard Schlink

What Did Shreya Gupta Talk About?

Famous Authors

Popular Topics