Top Tamara L Chilver Quotes

Browse 2 favorites famous quotes and sayings from Tamara L Chilver.

Favorite Tamara L Chilver Quotes

Tamara L. Chilver Quotes Pictures

Tamara L. Chilver Quotes
Tamara L. Chilver Quotes

Today's Quote

Các b?n hãy tin tôi: trong lòng cái ch?t không ph?i là d?a ng?c kh?ng khi?p - m?t linh h?n trong truy?n dã nói nhu th? v?i nh?ng ngu?i s?ng - Trong lòng cái ch?t v?n là cu?c s?ng, di nhiên là m?t ki?u khác c?a cu?c s?ng kia. Trong lòng cái ch?t ta có du?c s? bình yên, s? thanh thoát và t? do chân chính…"
Author: B?o Ninh

Famous Authors

Popular Topics