Top Tedd Tripp Quotes

Browse top 5 most favorite famous quotes and sayings by Tedd Tripp.

Favorite Tedd Tripp Quotes

Tedd Tripp Quotes Pictures

Tedd Tripp Quotes
Tedd Tripp Quotes
Tedd Tripp Quotes

Today's Quote

Ðây là l?n d?u tôi th?c lòng thích m?t ai dó... C?m th?y nhu dang ? trong máy bay mà ng?m bi?n mây b?ng sáng bên ngoài.Nó quá u d?p d?, thành ra cung gi?ng nhu m?t n?i bu?n.Nó th?t gi?ng v?i c?m giác khi ch?t nh?n th?c r?ng, n?u nhìn d?i b?ng dôi m?t m? to, ta s? th?y th?t ra kho?ng th?i gian mình du?c s?ng trên cõi d?i này ch?ng nhi?u nh?n gì."
Author: Banana Yoshimoto

What Did Tedd Tripp Talk About?

Famous Authors

Popular Topics