Top Tony Blair Quotes

Browse top 28 most favorite famous quotes and sayings by Tony Blair.

Favorite Tony Blair Quotes

Tony Blair Quotes Pictures

Tony Blair Quotes
Tony Blair Quotes
Tony Blair Quotes

Today's Quote

T?i sao? T?i sao khi nhìn l?i quá kh? thì nh?ng gì d?p d? c?a chúng ta l?i r?n n?t b?i s? th?t x?u xa ti?m ?n trong dó? T?i sao h?i ?c v? nh?ng nam tháng hôn nhân nhu?m cay d?ng khi l? ra r?ng ngu?i kia ch?ng ?y nam có m?t ngu?i tình? Vì ngu?i ta không th? h?nh phúc trong tình c?nh dó du?c? Song ngu?i ta dã h?nh phúc co mà? Có lúc h?i ?c không trung thành v?i h?nh phúc, n?u k?t c?c di?n ra dau d?n. Vì h?nh phúc ch? dúng th?t n?u nó vinh vi?n t?n t?i? Vì ch? cái gì dã t?ng dau d?n, cho dù không ý th?c và không nh?n ra, m?i k?t thúc dau d?n? Nhung th? nào là n?i dau không ý th?c và không nh?n ra?"
Author: Bernhard Schlink

What Did Tony Blair Talk About?

Famous Authors

Popular Topics