Top Zoltan Istvan Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Zoltan Istvan.

Favorite Zoltan Istvan Quotes

Zoltan Istvan Quotes Pictures

Zoltan Istvan Quotes

Today's Quote

Không tin tu?ng tình yêu. Nhung l?i tin r?ng t?i m?t noi nào dó trên th? gi?i có m?t ngu?i. Luôn d?i ? dó. Ch? là không bi?t d?n khi nào ? dâu m?i xu?t hi?n. Luôn vui v? mà cô don ch? d?i anh ta. Có l? nhu v?y m?i có th? tr?i qua m?t cu?c d?i.Khi mu?n yêu m?t ngu?i, anh s? yêu. N?u nhu không mu?n, có th? không yêu. Thay vì nói, có th? yêu b?t k? m?t ai. Cung chính là th?t ra dã không th? yêu m?t ai dó. Ðây là m?t vòi nu?c. Có th? m? tùy lúc. Ðóng tùy lúc.N?u nhu ngày mai là ngày t?n cùng c?a th? gi?i, hy v?ng có th? du?c ? cùng ngu?i mình yêu nh?t. Không nh? là ai dã t?ng nói v?i cô. Là dàn ông. Anh ta nói, ph?i ôm ngu?i mình yêu nh?t cho d?n th?i kh?c cu?i cùng."
Author: Annie Baobei

Famous Authors

Popular Topics