Top David Krumholtz Quotes

Browse top 6 most favorite famous quotes and sayings by David Krumholtz.

Favorite David Krumholtz Quotes

David Krumholtz Quotes Pictures

David Krumholtz Quotes
David Krumholtz Quotes
David Krumholtz Quotes

Today's Quote

Ðây là l?n d?u tôi th?c lòng thích m?t ai dó... C?m th?y nhu dang ? trong máy bay mà ng?m bi?n mây b?ng sáng bên ngoài.Nó quá u d?p d?, thành ra cung gi?ng nhu m?t n?i bu?n.Nó th?t gi?ng v?i c?m giác khi ch?t nh?n th?c r?ng, n?u nhìn d?i b?ng dôi m?t m? to, ta s? th?y th?t ra kho?ng th?i gian mình du?c s?ng trên cõi d?i này ch?ng nhi?u nh?n gì."
Author: Banana Yoshimoto

Famous Authors

Popular Topics