Top Simon J Townley Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Simon J Townley.

Favorite Simon J Townley Quotes

Simon J. Townley Quotes Pictures

Simon J. Townley Quotes

Today's Quote

T?i sao? T?i sao khi nhìn l?i quá kh? thì nh?ng gì d?p d? c?a chúng ta l?i r?n n?t b?i s? th?t x?u xa ti?m ?n trong dó? T?i sao h?i ?c v? nh?ng nam tháng hôn nhân nhu?m cay d?ng khi l? ra r?ng ngu?i kia ch?ng ?y nam có m?t ngu?i tình? Vì ngu?i ta không th? h?nh phúc trong tình c?nh dó du?c? Song ngu?i ta dã h?nh phúc co mà? Có lúc h?i ?c không trung thành v?i h?nh phúc, n?u k?t c?c di?n ra dau d?n. Vì h?nh phúc ch? dúng th?t n?u nó vinh vi?n t?n t?i? Vì ch? cái gì dã t?ng dau d?n, cho dù không ý th?c và không nh?n ra, m?i k?t thúc dau d?n? Nhung th? nào là n?i dau không ý th?c và không nh?n ra?"
Author: Bernhard Schlink

Famous Authors

Popular Topics